Beleid

Lekker gezond!

Gezond eten is belangrijk, voor nu en later. Kinderen zijn daarbij afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Kinderopvang Dronten hanteert een gezond Voedingsbeleid, passend in deze tijd waarin bewegen en gezond eten veel aandacht krijgen. Klik hier om het Voedingsbeleid te lezen.

Uw kind is ziek, welke richtlijnen volgen wij

Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek zijn is echter voor iedereen anders. In ons ziektebeleid kunt u een aantal richtlijnen lezen, die wij hanteren in geval van ziekte van uw kind.

Meldcode

De Meldcode bestaat uit drie onderdelen en is er om medewerkers van o.a. kinderopvangorganisaties handvatten te geven hoe zij moeten handelen als zich signalen voordoen die (zouden kunnen) duiden op:

  • kindermishandeling en/of huiselijk geweld in de thuissituatie
  • geweld- of zedendelict door een medewerker
  • seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

De medewerkers van Kinderopvang Dronten zijn verplicht om de stappen van de Meldcode te doorlopen bij vermoedens van één van de bovenstaande situaties. Zo kunnen zij afwegen of een melding bij Veilig Thuis gedaan moet worden. Ook kunnen zij advies vragen bij Veilig Thuis.
Als u wilt weten hoe de Meldcode wordt toegepast binnen Kinderopvang Dronten, kunt u via ons Centraal Bureau om inzage vragen van het protocol.

Gedragscode

Binnen de organisatie van Kinderopvang Dronten hebben wij ons gecommitteerd aan de Gedragscode ‘Zo zijn onze manieren’. Deze code geeft richting aan het handelen van onze medewerkers en versterkt onze identiteit als organisatie. Ook de opvanglocaties en wijze waarop onze medewerkers zich kleden dragen hieraan bij. In de Gedragscode komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De medewerkers als visitekaartje van Kinderopvang Dronten; hierin wordt aangegeven welke mate van representativiteit wij van onze medewerkers verwachten.
  • Reglement Gedragscode Kinderopvang Dronten; hierin staat o.a. dat wij geen discriminatie, seksuele intimidatie en agressie in welke vorm dan ook accepteren. Tevens staat hierinaangegeven hoe wij hier in de praktijk mee omgaan.
  • Beroepscode Kinderopvang; hierin staan ethische en praktische normen en beginselen die horen bij de uitoefening van het beroep pedagogisch medewerker.

Omdat wij streven naar open communicatie vinden wij het van belang dat we elkaar kunnen aanspreken op ongewenst of ongeoorloofd gedrag. Op deze manier zorgen we samen voor een (werk)omgeving waarbij de pijlers vertrouwen en wederzijds respect zichtbaar vorm krijgen. Het is mogelijk om de Gedragscode ‘Zo zijn onze manieren’ van Kinderopvang Dronten in te zien. Informeer bij de locatiemanager van uw locatie of bij het Centraal Bureau.

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies