Algemene voorwaarden

Kinderopvang Dronten is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. Voor het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en peuteropvang hanteren wij de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Tarieven

Betaalbare opvang is naast goede opvang een belangrijke overweging. Wilt u graag weten welke vorm van opvang voor uw situatie het meest geschikt is? Neem gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag welke manier van opvang het meest passend is voor uw situatie. Aan de hand van de offerte die wij u toesturen kunt u een proefberekening maken van de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Wel zo prettig, zo heeft u een indicatie van de kosten én de toeslag die u kunt verwachten. Bij definitieve inschrijving ontvangt u ook de definitieve toeslag van de Belastingdienst.

Tarieven opvang

Download hieronder de tarievenlijst voor de diverse soorten opvang. U betaalt de maandelijkse kosten rechtstreeks aan ons. Via de Belastingdienst kunt u tegemoetkoming in de kosten krijgen. Deze inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag vraagt u aan via www.toeslagen.nl.

Tarieven kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, flexibele opvang 2021

Tarieven en ouderbijdrage tabel peuteropvang 2021

Beleid

Gedragscode
Binnen de organisatie van Kinderopvang Dronten hebben wij ons gecommitteerd aan de Gedragscode ‘Zo zijn onze manieren’. Deze code geeft richting aan het handelen van onze medewerkers en versterkt onze identiteit als organisatie. Ook de opvanglocaties en wijze waarop onze medewerkers zich kleden dragen hieraan bij. In de Gedragscode komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De medewerkers als visitekaartje van Kinderopvang Dronten; hierin wordt aangegeven welke mate van representativiteit wij van onze medewerkers verwachten.
 • Reglement Gedragscode Kinderopvang Dronten; hierin staat o.a. dat wij geen discriminatie, seksuele intimidatie en agressie in welke vorm dan ook accepteren. Tevens staat hierinaangegeven hoe wij hier in de praktijk mee omgaan.
 • Beroepscode Kinderopvang; hierin staan ethische en praktische normen en beginselen die horen bij de uitoefening van het beroep pedagogisch medewerker.

Omdat wij streven naar open communicatie vinden wij het van belang dat we elkaar kunnen aanspreken op ongewenst of ongeoorloofd gedrag. Op deze manier zorgen we samen voor een (werk)omgeving waarbij de pijlers vertrouwen en wederzijds respect zichtbaar vorm krijgen. Het is mogelijk om de Gedragscode ‘Zo zijn onze manieren’ van Kinderopvang Dronten in te zien. Informeer bij de locatiemanager van uw locatie of bij het Centraal Bureau.

Uw kind is ziek, welke richtlijnen volgen wij
Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek zijn is echter voor iedereen anders. In ons ziektebeleid kunt u een aantal richtlijnen lezen, die wij hanteren in geval van ziekte van uw kind.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Kindermishandeling en huiselijk geweld komen vaker voor dan u denkt. Daarom is er al sinds 2013 een Meldcode die o.a. voor de kinderopvang wettelijk verplicht is. Ook bij Kinderopvang Dronten werken wij hiermee. De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is aangescherpt en uitgebreid met een afwegingskader. Per 1 januari 2019 is deze verbeterde Meldcode van kracht.
De Meldcode bestaat uit drie onderdelen en is er om medewerkers van o.a. kinderopvangorganisaties handvatten te geven hoe zij moeten handelen als zich signalen voordoen die (zouden kunnen) duiden op:
- kindermishandeling en/of huiselijk geweld in de thuissituatie
- geweld- of zedendelict door een medewerker
- seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling
De medewerkers van Kinderopvang Dronten zijn verplicht om de stappen van de Meldcode te doorlopen bij vermoedens van één van de bovenstaande situaties. Zo kunnen zij afwegen of een melding bij Veilig Thuis gedaan moet worden. Ook kunnen zij advies vragen bij Veilig Thuis.
Als u wilt weten hoe de Meldcode wordt toegepast binnen Kinderopvang Dronten, kunt u via ons Centraal Bureau om inzage vragen van het protocol.

Lekker gezond!
Gezond eten is belangrijk, voor nu en later. Kinderen zijn daarbij afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Kinderopvang Dronten hanteert een gezond Voedingsbeleid, passend in deze tijd waarin bewegen en gezond eten veel aandacht krijgen. Klik hier om het Voedingsbeleid te lezen.

Doelstelling

Het is onze streven om veilige, vriendelijke en pedagogisch verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Dronten aan te bieden, zodat ouders/ verzorgers naast het gezinsleven de mogelijkheid hebben te werken of te studeren. Uiteraard voldoet Kinderopvang Dronten aan de landelijke wet- en regelgeving.

In het bereiken van onze doelen leggen we het accent op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door hen in groepsverband te laten spelen, plezier maken en leren op speelse wijze. We bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waar zij zichzelf mogen zijn. Waar persoonlijke aandacht voor ieder kind is. Dit combineren we met activiteiten die de kinderen stimuleren.

Missie en visie

In alles wat we doen houden we in ons achterhoofd dat we meer doen dan opvang alleen. Daar richten we onze locaties op in en zo gaan we om met ouders, kinderen, collega’s en onze samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk om betrouwbare en ontwikkelingsgerichte
opvang te bieden die goed aansluit bij wat ouders van ons vragen en wat kinderen nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren werken wij met pedagogisch medewerkers en een stimulerend activiteitenaanbod. Onze medewerkers zijn allen gediplomeerd en voldoen hiermee aan alle wettelijke opleidingseisen. Tevens worden ze regelmatig bijgeschoold. Door hun deskundigheid en ervaring zijn ze in staat om vroegtijdig eventuele zorgen te signaleren. Het kan zijn dat uw kind even wat extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer we dit vaststellen dan bespreken we dit altijd met u. Zo kunnen we samen op zoek naar de beste ondersteuning voor uw kind.

Uit alles wat we doen blijkt dat we een groot hart hebben voor kinderen. De omgang met de kinderen en de activiteiten die we organiseren zijn er op gericht om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. De pedagogisch medewerkers bouwen elk een eigen band op met de kinderen uit de groep. En dit merk je. De kinderen praten thuis over de BSO en zien er naar uit de medewerkers weer te ontmoeten. Op den duur gaat uw kind zich thuis voelen in de groep. Dat is ook waar we op hopen. Want een kind dat zich prettig voelt, komt het beste tot z’n recht. We hebben gekozen om alleen in de gemeente Dronten kinderopvang aan te bieden en zijn daarom vertegenwoordigd in de drie kernen: Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. In Dronten vindt u ons in iedere wijk, in Biddinghuizen en Swifterbant bevinden de locaties zich centraal in het dorp en nabij scholen. Er zijn geen locaties gevestigd op een industrieterrein. Wij vinden het belangrijk om wijkgericht te werken en daar binnen de samenwerking op te zoeken met partners op het gebied van onderwijs en jeugd. Daarom nemen wij deel aan brede school netwerken en in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Met zo’n 160 medewerkers, 40 vrijwilligers en 20 stagiaires doen we dagelijks ons uiterste best om de best mogelijke opvang te bieden. Van deze mensen mag u verwachten dat ze op respectvolle wijze met u omgaan. Dit uit zich door open communicatie, een klantgerichte houding en professionaliteit in ons handelen. Onze medewerkers hebben een dienstverlenende houding en een duidelijke visie op opvang, begeleiding en ontwikkelingsgerichte ondersteuning. 

Kinderopvang Dronten heeft geen winstoogmerk. Onze inkomsten zijn gericht op het in stand houden en verder ontwikkelen van ons aanbod én de pedagogische kwaliteit van onze opvang.

Management en RvT

Directie en Raad van Toezicht van Kinderopvang Dronten hebben toegewerkt naar de uitwerking en toepassing van de Governance Code Kinderopvang. Deze Code is een startpunt voor de verdere ontwikkeling van een goed bestuur, behoorlijk toezicht en transparantie van de organisatie. Lees hier de Governance Code Kinderopvang.

DIRECTIE
Directeur - bestuurder: Marianne van den Heuvel
Directeur - bedrijfsvoering: Gerda van Gens

MANAGEMENTTEAM
Directeur - bestuurder: Marianne van den Heuvel
Directeur - bedrijfsvoering: Gerda van Gens
Locatiemanagers:
Fiona van Lochem
Janna van der Welle
Anita Sari
Ellen Boonen
Anouk Vaarkamp (interim)
Viola Tollenaar (interim) 

RAAD VAN TOEZICHT
Voorzitter: Mw. M.J. Verbraak
Penningmeester: Dhr. A. de Schutter
Secretaris: Dhr. P.C. Verhagen
Bestuursleden:
Dhr. B. Brussaard
Dhr. F. Feenstra

Postadres Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Stichting Kinderopvang Dronten
p/a Postbus 9
8250 AA Dronten

Vacatures en stages

Openstaande vacatures

BEKIJK HIER ONZE OPENSTAANDE VACATURES

Stages
Wij nemen onze taak als kinderopvangorganisatie zeer serieus. Dit vraagt om goed geschoold personeel met hart voor kinderen. Wij willen dan ook graag een bijdrage leveren aan de scholing van aankomende pedagogisch medewerkers door hen door middel van een stage een goede basis te geven in de beroepspraktijkvorming. Jaarlijks stellen wij op alle locaties een aantal stageplaatsen op verschillende niveau’s (MBO/HBO) beschikbaar. Je ontvangt bij ons een stagevergoeding conform de cao kinderopvang.

Wil je stage lopen bij Kinderopvang Dronten?
Stuur je schriftelijke sollicitatie per e-mail naar onze praktijkopleider via stage@kinderopvangdronten.nl Op basis van een selectiegesprek met onze praktijkopleider wordt een stageplaats al dan niet toegekend. Na toekenning van de stageplaats ontvang je een stagegids met alle informatie die van belang is voor een goede leerperiode. Voor aanvang van de stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Je ontvangt hiervoor een digitale aanvraag en de kosten van de VOG worden aan het einde van de stageperiode vergoed.

Doel van de stage
In het aanbod van stages en begeleiding van stagiaires richten wij ons op drie doelen:

 • Het aanbieden van een zo breed en realistisch mogelijk beeld van kinderopvang. Wij willen dat de stagiaire praktijkervaring opdoet in alle leeftijdsgroepen en opvangvormen. De maximale duur van een stageplaats bedraagt één jaar (10 maanden); eventuele volgende stages worden op een andere locatie en andere opvangsoort uitgevoerd.
 • Het ontwikkelen van een passende beroepshouding. De begeleiding is gericht op houding, presentatie en communicatie. De stagiaire moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor invulling van de BPV-periode. Wat wil de stagiaire leren, welke competenties moeten worden geoefend en op welk moment?
 • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden om invulling te geven aan de vier pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang
  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
  • gelegenheid bieden tot het eigen maken van normen en waarden, de cultuur van een samenleving.

In het dagelijks omgaan met de kinderen leer je als stagiaire hoe deze vier pedagogische doelen in de praktijk worden vormgegeven. De werkbegeleider zorgt voor informatie, advies en ondersteuning en zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk in de praktijk kan worden geoefend. 

Erkenning
De verschillende locaties zijn door kenniscentrum SBB erkend voor verschillende opleidingen:

 • Pedagogisch Werk (PW), MBO niveau 3 en 4
 • Sport en Bewegen, MBO niveau 3 en 4
 • Pedagogisch Management Kinderopvang, HBO niveau 5

Stages van andere opleidingen worden niet door ons ondersteund. Het is ook mogelijk om binnen onze organisatie een (afstudeer)stageplaats te krijgen voor andere HBO opleidingen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Voor aanvang van de stage moet je een VOG kunnen overleggen. Indien een stageplaats bij onze organisatie is toegekend, ontvang je een een link via de e-mail om je VOG digitaal aan te vragen. Ook moet je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Dit kan met je VOG. Wij koppelen je dan aan onze organisatie. De kosten van de VOG en koppeling in het Personenregister worden aan het einde van de stageperiode vergoed.

Begeleiding en beoordeling
Een stagiaire die bij ons praktijkervaring opdoet, mag rekenen op deskundige begeleiding. Onze praktijkopleider organiseert de stages en zorgt ervoor dat iedere stagiaire een werkbegeleider krijgt toegewezen. De werkbegeleiders zijn opgeleid door SBB en zijn goed op de hoogte van opleidingen en niveaus. Zij handelen volgens de eisen van de opleiding, zoals vastgelegd in de stagegids. In hun begeleiding gaan zij ervan uit dat de stagiaire zelf verantwoordelijkheid neemt voor opdrachten e.d. De stagiaire mag rekenen op regelmatige begeleidingsgesprekken waarin het accent ligt op advies, ondersteuning en feedback. Onze praktijkopleider en een aantal werkbegeleiders zijn eveneens bevoegd om assessments af te nemen volgens Prove 2 Move (voorheen RBA-4).

Stage en werk
Als de stageperiode met een positief resultaat wordt afgerond, kun je een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Je kunt dan als pedagogisch medewerker op één van onze locaties aan de slag. Laat je al tijdens je stageperiode zien dat je het vak pedagogisch medewerker beheerst, kun je onder bepaalde voorwaarden worden ingezet als pedagogisch medewerker. Stagiaires die minimaal het 3e jaar van de SAW/SPW 3-4 hebben afgerond, kunnen incidenteel voor invalwerkzaamheden worden ingezet. Echter altijd naast een ervaren collega en alleen op de locatie waar ook de stage plaatsvindt. In vakantieperiodes kunnen stagiaires van dit niveau ook op andere locaties als inval worden ingezet.

Veelgestelde vragen over het Kinderdagverblijf

Veelgestelde vragen over Buitenschoolse opvang

Veelgestelde vragen over de peuteropvang

Veelgestelde vragen facturatie BSO

Veelgestelde vragen over facturatie/administratie

Veelgestelde vragen over kinderopvangtoeslag

Veelgestelde vragen facturatie kinderdagverblijf

Medezeggenschap ouders

Samenwerken met ouders vinden wij een van de belangrijkste pijlers binnen onze organisatie. Zonder uw mening en inbreng weten wij niet goed wat er bij u leeft. Daarom vinden wij het belangrijk dat u betrokken bent bij het beleid van Kinderopvang Dronten. Onderwerpen die met de oudercommissie besproken worden zijn onder andere: pedagogisch handelen, veiligheid en gezondheid, activiteiten en groepsindeling.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een oudercommissie. Een belangrijke taak waardoor onze organisatie kan groeien. U krijgt als oudercommissie de gelegenheid advies uit te brengen over de kwaliteit van de opvang. Elk kindercentrum van Kinderopvang Dronten heeft een eigen oudercommissie.
Twee tot drie keer per jaar hebben alle oudercommissies een gezamenlijk overleg met de directie. Hierbij komen dan meer beleidsmatige en/of overkoepelende thema's aan de orde, bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting en de tarieven voor het nieuwe jaar.

Heeft u vragen aan een oudercommissie of wilt u zich aanmelden? Op iedere locatie hangt een informatiebord met informatie over de oudercommissie. Ook kunt u de locatiemanager ernaar vragen.

 

Flexibele opvang

In sommige situaties zijn de wensen qua opvangdagen zo specifiek dat flexibele opvang uitkomst biedt. Misschien werkt u op wisselende dagen of dagdelen? Ook dan bent u bij ons van harte welkom. Hierin vinden wij het wel van groot belang dat kinderen zich bij ons op hun gemak blijven voelen. Daarom werken wij met een minimale afname van uren. Wilt u eerst even overleggen welke vorm van opvang voor uw kind het meest geschikt is? Bel voor persoonlijk advies en de voorwaarden naar de afdeling Planning & Planning. Zij staan u graag te woord.

Kinderopvangtoeslag

Bent u tweeverdiener of een alleenstaande werkende ouder en maakt u gebruik van geregistreerde kinderopvang? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten voor de kinderopvang en heeft als belangrijkste reden om opvang toegankelijk te maken voor een brede doelgroep. Ook ouders die studeren, een re-integratietraject volgen, kunstenaar of zzp’er zijn kunnen in aanmerking komen voor toeslag.

Hoe werkt het?
Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u als ouder moet voldoen om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. Alle informatie hierover kunt u vinden op de website van de overheid www.toeslagen.nl
U kunt alleen toeslag aanvragen wanneer u opvang afneemt bij een geregistreerde kinderopvang. Alle vestigingen van Kinderopvang Dronten zijn goedgekeurd door de GGD en staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Op www.toeslagen.nl kunt u uw toeslag aanvragen of wijzigen. Via www.belastingdienst.nl/rekenhulpen kunt u een proefberekening maken. Dit is overigens slechts een indicatie. De definitieve berekening maakt de Belastingdienst. 

Let op! Kinderopvangtoeslag moet aangevraagd zijn binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang ging. Het is dus belangrijk dat u niet te lang wacht met het aanvragen van de toeslag.

Belangrijk: het up-to-date houden van gegevens
Heeft u kinderopvangtoeslag aangevraagd en toegekend gekregen? Zorg er dan voor dat uw gegevens up-to-date blijven, zo komt u niet voor verrassingen te staan. U kunt de gegevens altijd controleren via de kinderopvangtoeslag app van de Belastingdienst of door in te loggen op MijnToeslagen. Het is van belang de volgende zaken regelmatig te checken:
- het aantal uren opvang per maand (dit staat in het contract en op de factuur)
- de uurprijs (als het uurtarief gewijzigd is ten opzichte van vorig jaar)
- het soort opvang (kinderdagverblijf/peuteropvang, buitenschoolse opvang)
- de opvanglocatie en het LRKnummer
- uw jaarinkomen

Centraal bureau

Via het Centraal Bureau zorgen we dat alles met betrekking tot de kinderopvang goed geregeld wordt. U kunt bij het Centraal Bureau terecht voor al uw vragen over de soorten opvang die wij aanbieden. Ook kunt u telefonisch een informatiepakket aanvragen of uw kind aanmelden voor opvang.

U kunt ons bereiken op maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. Buiten openingstijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. 

Op het Centraal Bureau zijn de volgende onderdelen gevestigd:

 • Management
 • Receptie en secretariaat
 • Financiële administratie
 • Personeelszaken
 • Planning & Plaatsing
 • Kwaliteitszorg / PR
 • Facilitaire zaken
 • Stagecoördinatie

Locatie
Agripark-Oost 4 te Dronten
Postadres: Postbus 9, 8250 AA Dronten

Bereikbaarheid
Telefoonnummer: 0321 - 316266
E-mailadres: kinderopvang@kinderopvangdronten.nl

Klachten

Het kan voorkomen dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. Dat kunt u ons gerust vertellen. Wij vinden het prettig als u eerst in gesprek gaat met de pedagogisch medewerkers van de locatie. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen en zich inspannen om deze naar tevredenheid op te lossen. Mocht dit niet lukken, wordt de locatiemanager erbij betrokken. Indien nodig, wordt uw klacht doorgegeven aan de medewerker kwaliteitszorg of de directeur. Onze medewerkers volgen hiervoor een vastgestelde (interne) klachtenprocedure. Klik hier om de klachtenprocedure te lezen.

Mijn klacht is niet (goed) opgelost
Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost door Kinderopvang Dronten of wilt u uw klacht liever aan een onafhankelijke klachtencommissie voorleggen? Dan kunt u zich richten tot het Klachtenloket Kinderopvang voor informatie, advies en mediation, www.klachtenloket-kinderopvang.nl. U kunt uw klacht ook in behandeling geven bij De Geschillencommissie, degeschillencommissie.nl De Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen neemt ook klachten van (centrale)Oudercommissies in behandeling indien hun klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.

Klachtenvrij

Inspectierapporten GGD

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van goede kwaliteit kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde wettelijke eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen. Deze inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en worden gepubliceerd op het Landelijk Register Kinderopvang.
Klik hieronder op de naam van de locatie waarvan u het inspectierapport wilt inzien.

Kinderdagverblijf:
Beregoed
Buitengoed
BinnensteBuiten
Pippeloentje
Waterrijk

Buitenschoolse opvang locatie:
Binkie
Goofy's
Blinkers
Kanjers
Kwabbernoot
OlympiX
Robbedoes
Spetters
Toppers

Peuteropvang:
Dribbel
De Kiekenren
De Ballon
Janneke
Takkie
Jip
De Woelwaters

Landelijk Register Kinderopvang

Jaarlijks toetst de GGD in opdracht van de Gemeente Dronten de kwaliteit van de opvang van Kinderopvang Dronten. Deze toetsing valt onder de Wet Kinderopvang. Er wordt gekeken of wij op de locaties kinderen op een verantwoorde wijze opvangen. Zijn de locaties veilig en hygiënisch? De medewerkers gediplomeerd? Hoe wordt er met de ontwikkeling van het kind omgegaan en hoe ziet de dagindeling eruit? Al onze locaties voldoen aan de gestelde eisen en zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Hier ziet u ook het registratienummer van de locatie dat u nodig heeft voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. De uitkomsten van de toetsing zijn verwerkt in een inspectierapport. Deze staan gepubliceerd in het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt de rapporten inzien op deze website onder Inspectierapporten GGD.

Vrijwilligers

Vind je het leuk om met jonge kinderen te werken? Ben je zorgzaam en liefdevol en sta je vrolijk in het leven? Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Meer informatie, lees hier verder!

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies