Doelstelling

Het is onze streven om veilige, vriendelijke en pedagogisch verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in de gemeente Dronten aan te bieden, zodat ouders/ verzorgers naast het gezinsleven de mogelijkheid hebben te werken of te studeren. Uiteraard voldoet Kinderopvang Dronten aan de landelijke wet- en regelgeving.

In het bereiken van onze doelen leggen we het accent op het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen door hen in groepsverband te laten spelen, plezier maken en leren op speelse wijze. We bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waar zij zichzelf mogen zijn. Waar persoonlijke aandacht voor ieder kind is. Dit combineren we met activiteiten die de kinderen stimuleren.

Doelstelling

Missie en visie

In alles wat we doen houden we in ons achterhoofd dat we meer doen dan opvang alleen. Daar richten we onze locaties op in en zo gaan we om met ouders, kinderen, collega’s en onze samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk om betrouwbare en ontwikkelingsgerichte
opvang te bieden die goed aansluit bij wat ouders van ons vragen en wat kinderen nodig hebben. Om dit te kunnen realiseren werken wij met pedagogisch medewerkers en een stimulerend activiteitenaanbod. Onze medewerkers zijn allen gediplomeerd en voldoen hiermee aan alle wettelijke opleidingseisen. Tevens worden ze regelmatig bijgeschoold. Door hun deskundigheid en ervaring zijn ze in staat om vroegtijdig eventuele zorgen te signaleren. Het kan zijn dat uw kind even wat extra ondersteuning nodig heeft. Wanneer we dit vaststellen dan bespreken we dit altijd met u. Zo kunnen we samen op zoek naar de beste ondersteuning voor uw kind.

Uit alles wat we doen blijkt dat we een groot hart hebben voor kinderen. De omgang met de kinderen en de activiteiten die we organiseren zijn er op gericht om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. De pedagogisch medewerkers bouwen elk een eigen band op met de kinderen uit de groep. En dit merk je. De kinderen praten thuis over de BSO en zien er naar uit de medewerkers weer te ontmoeten. Op den duur gaat uw kind zich thuis voelen in de groep. Dat is ook waar we op hopen. Want een kind dat zich prettig voelt, komt het beste tot z’n recht. We hebben gekozen om alleen in de gemeente Dronten kinderopvang aan te bieden en zijn daarom vertegenwoordigd in de drie kernen: Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. In Dronten vindt u ons in iedere wijk, in Biddinghuizen en Swifterbant bevinden de locaties zich centraal in het dorp en nabij scholen. Er zijn geen locaties gevestigd op een industrieterrein. Wij vinden het belangrijk om wijkgericht te werken en daar binnen de samenwerking op te zoeken met partners op het gebied van onderwijs en jeugd. Daarom nemen wij deel aan brede school netwerken en in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Met zo’n 190 medewerkers en 20 stagiaires doen we dagelijks ons uiterste best om de best mogelijke opvang te bieden. Van deze mensen mag u verwachten dat ze op respectvolle wijze met u omgaan. Dit uit zich door open communicatie, een klantgerichte houding en professionaliteit in ons handelen. Onze medewerkers hebben een dienstverlenende houding en een duidelijke visie op opvang, begeleiding en ontwikkelingsgerichte ondersteuning. 

Kinderopvang Dronten heeft geen winstoogmerk. Onze inkomsten zijn gericht op het in stand houden en verder ontwikkelen van ons aanbod én de pedagogische kwaliteit van onze opvang.

Missie en visie

Management en RvT

Directie en Raad van Toezicht van Kinderopvang Dronten hebben toegewerkt naar de uitwerking en toepassing van de Governance Code Kinderopvang. Deze Code is een startpunt voor de verdere ontwikkeling van een goed bestuur, behoorlijk toezicht en transparantie van de organisatie. Wij hanteren de governancecode van de Brancheorganisatie.

BESTUUR

 • Directeur - bestuurder: Jacolien Lokhorst

MANAGEMENTTEAM

 • Jeroen van der Horst, manager bedrijfsvoering
 • Anita Sari, manager kinderopvang
 • Carmen Thenu, manager kinderopvang
 • Suria Syed, manager kinderopvang

RAAD VAN TOEZICHT

 • Mw. M.J. Verbraak
 • Dhr. P.C. Verhagen
 • Dhr. B. Brussaard
 • Dhr. F. Feenstra
 • Mw. T. Pol

Postadres Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Stichting Kinderopvang Dronten
p/a Postbus 9
8250 AA Dronten

Management en RvT

Service Kantoor

Via het Service Kantoor zorgen we dat alles met betrekking tot de kinderopvang goed geregeld wordt. U kunt bij het Service Kantoor terecht voor al uw vragen over de soorten opvang die wij aanbieden. Ook kunt u telefonisch een informatiepakket aanvragen of uw kind aanmelden voor opvang.

U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. Buiten openingstijden kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. U wordt zo spoedig mogelijk terug gebeld. 

Op het Centraal Bureau zijn de volgende onderdelen gevestigd:

 • Management
 • Receptie en secretariaat
 • Financiële administratie
 • Personeelszaken
 • Planning & Plaatsing
 • Kwaliteitszorg / PR
 • Facilitaire zaken
 • Stagecoördinatie

Locatie
Agripark-Oost 4 te Dronten
Postadres: Postbus 9, 8250 AA Dronten

Bereikbaarheid
Telefoonnummer: 0321 - 316266
E-mailadres: kinderopvang@kinderopvangdronten.nl

Service Kantoor

Stages

Wij nemen onze taak als kinderopvangorganisatie zeer serieus. Dit vraagt om goed geschoold personeel met hart voor kinderen. Wij willen dan ook graag een bijdrage leveren aan de scholing van aankomende pedagogisch medewerkers door hen door middel van een stage een goede basis te geven in de beroepspraktijkvorming. Jaarlijks stellen wij op alle locaties een aantal stageplaatsen op verschillende niveau’s (MBO/HBO) beschikbaar. Je ontvangt bij ons een stagevergoeding conform de cao kinderopvang.

Wil je stage lopen bij Kinderopvang Dronten?
Stuur je schriftelijke sollicitatie per e-mail naar onze praktijkopleider via stage@kinderopvangdronten.nl Op basis van een selectiegesprek met onze praktijkopleider wordt een stageplaats al dan niet toegekend. Na toekenning van de stageplaats ontvang je een stagegids met alle informatie die van belang is voor een goede leerperiode. Voor aanvang van de stage moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Je ontvangt hiervoor een digitale aanvraag en de kosten van de VOG worden aan het einde van de stageperiode vergoed.

Doel van de stage
In het aanbod van stages en begeleiding van stagiaires richten wij ons op drie doelen:

 • Het aanbieden van een zo breed en realistisch mogelijk beeld van kinderopvang. Wij willen dat de stagiaire praktijkervaring opdoet in alle leeftijdsgroepen en opvangvormen. De maximale duur van een stageplaats bedraagt één jaar (10 maanden); eventuele volgende stages worden op een andere locatie en andere opvangsoort uitgevoerd.
 • Het ontwikkelen van een passende beroepshouding. De begeleiding is gericht op houding, presentatie en communicatie. De stagiaire moet zelf verantwoordelijkheid nemen voor invulling van de BPV-periode. Wat wil de stagiaire leren, welke competenties moeten worden geoefend en op welk moment?
 • Het verkrijgen van kennis en vaardigheden om invulling te geven aan de vier pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang
  • het bieden van emotionele veiligheid;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;
  • gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties;
  • gelegenheid bieden tot het eigen maken van normen en waarden, de cultuur van een samenleving.

In het dagelijks omgaan met de kinderen leer je als stagiaire hoe deze vier pedagogische doelen in de praktijk worden vormgegeven. De werkbegeleider zorgt voor informatie, advies en ondersteuning en zorgt ervoor dat er zo veel mogelijk in de praktijk kan worden geoefend. 

Erkenning
De verschillende locaties zijn door kenniscentrum SBB erkend voor verschillende opleidingen:

 • Pedagogisch Werk (PW), MBO niveau 3 en 4
 • Sport en Bewegen, MBO niveau 3 en 4
 • Pedagogisch Management Kinderopvang, HBO niveau 5

Stages van andere opleidingen worden niet door ons ondersteund. Het is ook mogelijk om binnen onze organisatie een (afstudeer)stageplaats te krijgen voor andere HBO opleidingen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Voor aanvang van de stage moet je een VOG kunnen overleggen. Indien een stageplaats bij onze organisatie is toegekend, ontvang je een een link via de e-mail om je VOG digitaal aan te vragen. Ook moet je je inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Dit kan met je VOG. Wij koppelen je dan aan onze organisatie. De kosten van de VOG en koppeling in het Personenregister worden aan het einde van de stageperiode vergoed.

Begeleiding en beoordeling
Een stagiaire die bij ons praktijkervaring opdoet, mag rekenen op deskundige begeleiding. Onze praktijkopleider organiseert de stages en zorgt ervoor dat iedere stagiaire een werkbegeleider krijgt toegewezen. De werkbegeleiders zijn opgeleid door SBB en zijn goed op de hoogte van opleidingen en niveaus. Zij handelen volgens de eisen van de opleiding, zoals vastgelegd in de stagegids. In hun begeleiding gaan zij ervan uit dat de stagiaire zelf verantwoordelijkheid neemt voor opdrachten e.d. De stagiaire mag rekenen op regelmatige begeleidingsgesprekken waarin het accent ligt op advies, ondersteuning en feedback. Onze praktijkopleider en een aantal werkbegeleiders zijn eveneens bevoegd om assessments af te nemen volgens Prove 2 Move (voorheen RBA-4).

Stage en werk
Als de stageperiode met een positief resultaat wordt afgerond, kun je een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Je kunt dan als pedagogisch medewerker op één van onze locaties aan de slag. Laat je al tijdens je stageperiode zien dat je het vak pedagogisch medewerker beheerst, kun je onder bepaalde voorwaarden worden ingezet als pedagogisch medewerker. Stagiaires die minimaal het 3e jaar van de SAW/SPW 3-4 hebben afgerond, kunnen incidenteel voor invalwerkzaamheden worden ingezet. Echter altijd naast een ervaren collega en alleen op de locatie waar ook de stage plaatsvindt. In vakantieperiodes kunnen stagiaires van dit niveau ook op andere locaties als inval worden ingezet.

Stages

Medezeggenschap ouders

Samenwerken met ouders vinden wij een van de belangrijkste pijlers binnen onze organisatie. Zonder uw mening en inbreng weten wij niet goed wat er bij u leeft. Daarom vinden wij het belangrijk dat u betrokken bent bij het beleid van Kinderopvang Dronten. Onderwerpen die met de oudercommissie besproken worden zijn onder andere: pedagogisch handelen, veiligheid en gezondheid, activiteiten en groepsindeling.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een oudercommissie. Een belangrijke taak waardoor onze organisatie kan groeien. U krijgt als oudercommissie de gelegenheid advies uit te brengen over de kwaliteit van de opvang. Elk kindercentrum van Kinderopvang Dronten heeft een eigen oudercommissie.
Twee tot drie keer per jaar hebben alle oudercommissies een gezamenlijk overleg met de directie. Hierbij komen dan meer beleidsmatige en/of overkoepelende thema's aan de orde, bijvoorbeeld de jaarlijkse begroting en de tarieven voor het nieuwe jaar.

Heeft u vragen aan een oudercommissie of wilt u zich aanmelden? Op iedere locatie hangt een informatiebord met informatie over de oudercommissie. Ook kunt u de locatiemanager ernaar vragen.

 

Medezeggenschap ouders

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Akkoord Alleen noodzakelijke cookies